Sản phẩm mới

Cân bàn lớn ( 60kg - 1000kg )

Cân bàn nhỏ ( 1,5kg - 30kg )

Cân phòng thí nghiệm